1. Communicatie en informatiedoorstroming

 • Dagelijks Bestuur komt iedere maand samen
 • Kern komt 4x/jaar samen (voorheen 3x/jaar)

Binnen de eerste lijn (thuiszorg)

 • Informatie vanuit de verschillende beroepsgroepen in de thuiszorg bereikt het POP via de vertegenwoordigers in het dagelijks bestuur en de kern.
 • Omgekeerd is het belangrijk dat de informatie vanuit het POP tot bij de collega's in het werkveld geraakt via de personen in het POP.
 • Informatie rond preventieve gezondheid die interessant is voor zorg- en hulpverleners in de eerste lijn bespreken we op de POP kern. Deze info komt ook op de website.

→ Hoe deze communicatie van en en naar het werkveld verloopt, is in kaart gebracht.

Met de tweede lijn (voor onze regio, het Ziekenhuis Oost-Limburg)

 • De communicatie met het ZOL gebeurt via de begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie bestaat uit personen uit de thuiszorg en het ziekenhuis. Ze bespreken thema's die voor beide belangrijk zijn in de zorg voor de patiënten.
 • Overleg per discipline met het ZOL: tijdens dit overleg bespreken we meer specifieke zaken, bijv wondzorg, overdracht van informatie bij kinesitherapeutische behandeling.
  • Werkgroep thuisverpleging - ZOL
  • Werkgroep diensten gezinszorg - ZOL
  • Werkgroep kinesitherapeut - ZOL

Digitale communicatie binnen POP GAOZ

Via de website www.eerstelijnsgaoz.be, de digitale nieuwsbrief en de facebookpagina van 'eerste lijn GAOZ' willen we het werkveld informeren.

2. POP als klankbord en aanspreekpunt

Wij zijn graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes in onze regio, maar ook als het ergens mis loopt in de zorg voor uw patiënt. Dit kan gemeld worden via de vertegenwoordigers in de kern of via de website.

Er wordt een protocol opgemaakt hoe deze meldingen opgevolgd worden.

3. Samenwerking

a. Op het niveau van de cliënt

 • Het MDO (zorgoverleg) wordt verder gepromoot via de website, een folder, affiches,…
 • De verslaggeving van het MDO wordt verder aangepast zodat dit in orde is met de principes van het beroepsgeheim. 
 • Het gebruik van het communicatieschriftje wordt geëvalueerd.

b. Op het niveau van de lokale zorg- en hulpverleners

Er worden concrete projecten opgezet om de meerwaarde van samenwerking tussen een aantal disciplines aan te tonen (zie projectontwikkeling en innovatie).

c. Beleidsmatig

Er wordt opgevolgd hoe ICT een rol kan spelen in de samenwerking en communicatie tussen zorg- en hulpverleners. 

Bijv: testen van Vitalink-omgeving tussen huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen

d. Informeel

Er wordt een teambuildingsactiviteit uitgewerkt voor de zorg- en hulpverleners die zich engageren in de kern van POP GAOZ.

4. Projectontwikkeling en innovatie

 • Werkgroep 'Vroegtijdige zorgplanning': Het doel is om het thema bij de zorg- en hulpverleners onder de aandacht te brengen en hen te sensibiliseren om hierover in gesprek te gaan met hun patiënt. In 2016 zal hier een vormingsmoment rond georganiseerd worden.
 • Werkgroep Geestelijke Gezondheid: In deze werkgroep wordt bekeken hoe men psychiatrische patiënten die door de mazen van het net vallen, toch opgevangen kunnen worden in het bestaande circuit. Er wordt een adviesnota bezorgd aan Noolim.
 • Projectideeën:
  • Uitwerken van een project tussen huisartsen en kinesisten; huisartsen en thuisverpleging; ... rond een concreet thema waardoor de meerwaarde van de samenwerking blijkt. Bijv: administratieve vereenvouding bij voorschriften
  • Opstarten van een een breed project rond een thema waarbij zowel preventie, eerste lijn als tweede lijn betrokken zijn zodat aan elkaar gelinkte acties ondernomen kunnen worden, zowel naar de bevolking als naar hulp- en zorgverleners.  Het thema waarrond gewerkt wordt, zal bepaald worden op het POP (dagelijks bestuur, kern). 
 • Samen met het ZOL worden verdere acties uitgewerkt om de begeleiding van patiënten in het ZOL te verbeteren.
  • Mobiliteit in het ziekenhuis
  • Multidsicplinair overleg POP - pijncentrum ZOL

5. Vorming

Er wordt opgelijst welke thema's interessant zijn voor toekomstige vormingen zodat we een gevarieerd aanbod kunnen uitwerken.