Privacybeleid

 

Algemeen

Plaatselijk Overlegplatform Genk-As-Opglabbeek en Zutendaal (hieronder POP GAOZ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

-          verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          we namen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          we brengen u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

Als POP GAOZ, deelwerking van LISTEL vzw, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft kan u ons contacteren via:

LISTEL vzw - POP GAOZ

Albrecht Rodenbachstraat 29 bus 1

3500 Hasselt

011 81 94 70

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden en rechtsgronden :

-          Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van POP GAOZ (uitvoering overeenkomst, samenwerking)

-          Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor vormingsmomenten, mits toestemming betrokkene.

-          Het organiseren van een multidisciplinair overleg dat u kan aanvragen via de applicatie ‘E-zorgplan’ via www.listel.be . (decretale opdracht SEL-besluit)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

Voor nieuwsbrieven, uitnodigingen, vormingen:

-          Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, organisatie of discipline

Voor het e-zorgplan verwijzen naar het privacybeleid van onze partner LISTEL vzw.

 

Voor het contactformulier op de website www.eerstelijngaoz.be:

-          Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, telefoon, email om u te contacteren en deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Voor het meldpunt op de website

-          Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, discipline/organisatie, email om u te contacteren en deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

-          Uw melding wordt besproken binnen het Dagelijks Bestuur van POP GAOZ waarna u feedback ontvangt

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving

• het verzorgen van IT-infrastructuur

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

POP GAOZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

-       In het kader van de nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens totdat u zich uitschrijft, deze mogelijkheid bieden we bij elke nieuwsbrief aan

-       In het kader van vormingen, bewaren wij uw gegevens totdat u zich uitschrijft

-       In het kader van e-zorgplan bewaren wij uw gegevens actief zolang u beroep doet op onze dienstverlening en tot 10 jaar erna in functie van onze wettelijke verplichting. Indien u niet meer actief beroep doet op onze dienstverlening, worden uw gegevens op archief bewaard.

-       In het kader van een vraag via het contactformulier, bewaren wij uw gegevens afhankelijk van de vraag die u gesteld heeft. 

-       In het kader van het meldpunt, bewaren wij uw gegevens totdat feedback gegeven werd en de melding afgerond is. We houden beperkte gegevens bij voor registratie van het aantal meldingen ikf rapportering.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-       Alle personen die namens POP GAOZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan beroepsgeheim en/ of geheimhouding daarvan;

-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;

-       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke

wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met

ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie

van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto

onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren

voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission@privacycommission.be

 

Wijziging privacy statement

POP GAOZ kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde 10/10/18.